PLATFORMA DLA OBYWATELI

Kategoria:

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Kategoria:

znaki strona www

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 Gminie Jabłonka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 924 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złotych) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – Moduł I.

Nazwa Programu: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Zadanie: wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. (Moduł I)

Data podpisania umowy: maj 2024

Program polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Usługa sąsiedzka może obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia seniorom w formie usług sąsiedzkich.

Kwota dofinansowania zadania: 12 924,00 zł

Całkowity koszt zadania: 16 155,00 zł