Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania  polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 • zakończenie zadania 29 maja 2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 października 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 7 840,55 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 6 272,00 zł

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158).

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub

 3. posiada dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika;
  • pedagogika specjalna;
  • politologia;
  • polityka społeczna;
  • psychologia;
  • socjologia;
  • nauki o rodzinie;
 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,

 6. znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów wykonawczych,

 7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

  2. preferowana znajomość programu POMOST std.,

  3. predyspozycje osobowe: sumienność, rzetelność, umiejętność planowania i organizacji czasu pracy, terminowość, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność oraz dokładność w realizacji powierzonych zadań,

  4. wysoka kultura osobista.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1. praca socjalna,

   2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

   3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

   4. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

   5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

   Warunki pracy:

   1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   Praca odbywa się w biurze i w terenie, wymaga częstego przebywania poza Ośrodkiem.

   Z uwagi na rozległy teren i brak komunikacji publicznej wymaga się posiadania do dyspozycji samochodu oraz prawa jazdy kat. B.

   1. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

   Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

   Wymagane dokumenty:

     1. podpisane Curriculum Vitae,

     2. podpisany list motywacyjny,

     3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),

     4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     5. kopie świadectw pracy,

     6. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

     7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

     9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

     10. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

     List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1 (pok. Nr 4) przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”.

     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18 26 111 54, 18 26 111 52.

     Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                            w Jabłonce

                                                                                                                                (-) mgr Grażyna Wierczek

     Nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

     OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

     DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

     w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

     1.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.

     2.    Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Jabłonka) - miejscowości: Chyżne, Podwilk, Zubrzyca Dolna

     3.    Wymagania niezbędne

     a)   obywatelstwo polskie;
     b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
     c)   nieposzlakowana opinia;
     d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
     e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
     f)    wykształcenie min. podstawowe.

     4.    Wymagania dodatkowe:

     a)    sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
     b)    samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
     c)    wysoka kultura osobista;
     d)    preferowane doświadczenie zawodowe;

     e)   prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu.

     5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a)    czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
     b)    czynności gospodarcze;
     c)    czynności opiekuńcze;
     d)    czynności aktywizujące społecznie.

     6.    Wymagane dokumenty:

     a)    podpisane Curriculum Vitae,
     b)    podpisany list motywacyjny,
     c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
     d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     e)   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
     f)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     g)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
     h)   oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

     List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej".

     Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r.

     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu +48 18 26 111 00 w. 67, +48 18 26 111 52.

     Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.

     DYREKTOR
      Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Jabłonce
                         
                                       (-) mgr Grażyna Wierczek

     Dotacja w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

     znaki strona www

     Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

     Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizcji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

     Okres realizacji zadania:

     • rozpoczęcie realizacji zadania: 18.11.2022 roku,
     • zakończenie zadania: 31.12.2022 roku,
     • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

     PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

     Całkowita wartość zadania: 3 777,16 zł

     Wartość otrzymanego dofinansowania: 3 000,00 zł