Warsztaty z dietetykiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021"

Kategoria:

6A46.tmp

W dniu 21 września 2021r. odbyły się ostatnie warsztaty z dietetykiem w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2021”. W trakcie spotkania prowadząca warsztaty wykonała analizę masy i składu ciała każdego uczestnika. Udzieliła również indywidualnych porad.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

Kategoria:

Praca sezonowa z EURES

 

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE.

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for allseasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Kampania - prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi - będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy

lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych.  Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Pan CosminBoiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy, powiedział:
"ELA została stworzona, aby wspierać kraje UE i partnerów społecznych w zapewnianiu, aby pracownicy mobilni i pracodawcy korzystali z uczciwych warunków pracy ponad granicami. Pracownicy sezonowi mają kluczowe znaczenie dla ważnych sektorów naszej gospodarki, a ich działalność była szczególnie narażona na skutki pandemii wirusa Covid-19. Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację naszej misji wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na ELA w zakresie podnoszenia świadomości na temat praw i obowiązków oraz wspierania egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwa praca nie jest sezonowa".

W ramach kampanii informacyjnej ELA organizuje również warsztaty z udziałem administracji krajowych i partnerów społecznych, aby zebrać i podzielić się praktykami w zakresie rozpowszechniania informacji oraz świadczenia pomocy i usług dostępnych dla pracowników sezonowych i pracodawców. Europejski Urząd ds. Pracy jest również gotowy wspierać skoordynowane i wspólne kontrole transgraniczne w sektorach gdzie występuje praca sezonowa, wymianę metod i praktyk z krajowymi inspektoratami pracy oraz wizyty w ramach wymiany pracowników w państwach UE.

W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

  • krajowym - przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
  • regionalnym - przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
  • lokalnym - przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest  na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy - zachęcamy do wizyty na stronie.
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.
 
Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologI

Warsztaty z informatykiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021"

Kategoria:

B23C1.tmpW dniu 23 sierpnia 2021r. odbyły się warsztaty z informatykiem. W warsztatach uczestniczyli seniorzy z Jabłonki i Lipnicy Małej. Na zajęciach prowadzonych przez informatyka Pana Mariusza Karkoszka seniorzy uczyli się korzystania z komputera, tableta i smartfona z dostępem do internetu. Uczestnicy warsztatów nauczyli się również obsługi aplikacji komputerowych służących do połączeń zdalnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wycieczka do Zakopanego w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2021”

Kategoria:

8C041.tmpW dniu 25 sierpnia 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zorganizował wycieczkę do Zakopanego dla osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie gminy Jabłonka w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2021”.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku oraz Willi Koliba.

Uczestnicy wycieczki bardzo zadowoleni wrócili do swoich domów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2021/2022

Kategoria:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. nieprzekraczających 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka ( wejście od OCK), od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.