Przejście na emeryturę pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria:

165155213 892969838154612 8896024112279148809 n

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Pani Bronisława Wontorczyk  rozpoczęła pracę w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce w dniu 01 czerwca 1993 roku. W kolejnych latach podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje w zawodzie pracownik socjalny.  W roku 2009  ukończyła roczną specjalizację w zakresie pracy socjalnej i uzyskała tytuł specjalisty pracy socjalnej.

Jako terenowy pracownik socjalny otaczała pomocą osoby ubogie, samotne, chore, niepełnosprawne, uzależnione. Wszyscy potrzebujący mogli liczyć na jej otwarte serce i pomocną dłoń.

W 2011 roku powierzono jej funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ofiarom przemocy okazywała zrozumienie, troskę. Pomagała nawet w sytuacji gdy wydawało się, że pomoc nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jej postawa wobec sprawców przemocy cechowała się profesjonalizmem. Nie oceniała, nie potępiała, cierpliwie tłumaczyła i motywowała do podjęcia terapii i zmiany postępowania.

W dniu 26 marca br. Pani Bronisława Wontorczyk przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Broniu serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli jaką jest praca na rzecz drugiego człowieka. Życzymy Pani dużo zdrowia, radości, realizacji planów i marzeń.

Dyrektor oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawanie żywności

Kategoria:

20200529 095015

W okresie przedświątecznym od 19.03.2021 r. do 23.03.2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce wydawali żywność w ramach   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Produkty żywnościowe były przekazywane w Remizie OSP w Zubrzycy Dolnej.

Z w/w pomocy skorzystało 75 rodzin, w tym 202 osoby.

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opsjablonka.pl

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.jablonka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna WierczekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 111 00 w. 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka w przyziemiu. Petenci pomocy społecznej przyjmowani są w pomieszczeniu przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia znajduje się parking z miejscami  dla osób niepełnosprawnych.
W w/w pomieszczeniu znajduje się urządzenie umożliwiające kontakt z punktem informacyjnym Urzędu Gminy Jabłonka. Osoby niepełnosprawne, petenci sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny są obsługiwani przez pracownika merytorycznego po otrzymaniu telefonu z punktu informacyjnego. Pracownik merytoryczny w w/w pomieszczeniu udzielia petentowi informacji w przedmiotowej sprawie.

Apel do mieszkańców

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z dynamicznie rozwijającą się epidemią koronawirusa na terenie naszego kraju prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej do absolutnie niezbędnych.

Jednocześnie przypominamy Państwu o zasadach na jakich można wchodzić i poruszać się po Ośrodku Pomocy Społecznej. Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez petenta oraz zachowanie dystansu społecznego (2m).

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Ponawiamy prośbę o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej.

Wszelkie kontakty prosimy kierować za pośrednictwem:

34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1
Telefon: (18) 2611151,
Pracownicy socjalni - (18) 2611154
Świadczenia Rodzinne - (18) 2611129 lub (18) 2611147
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: https://www.opsjablonka.pl

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Kategoria:

 

Szablon500

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) są przyjmowane:

 

drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej

- profilu zaufanego ePUAP

- profilu zaufanego PUE ZUS

- ministerialnego portalu Emp@tia

 

w formie papierowej: od dnia 01 kwietnia 2021 r.

- w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce (OCK)

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej OPS w Jabłonce w zakładce formularze do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

 

UWAGA!

W przypadku osoby aktywnej/przebywającej za granicą obowiązkowo należy uzupełnić poniższe oświadczenie.

Oświadczenie aktywność zawodowa UE

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (dot. obywateli polskich)

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią ( dot. obywateli brytyjskich)


Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zachęca świadczeniobiorców do składania wniosków drogą elektroniczną - taka forma nie wymaga wizyty w urzędzie.


We wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Uwaga!!!

Bardzo prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zaznaczanie prawidłowego okresu świadczeniowego 2021/2022 podczas składania wniosków elektronicznych.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
    
 • z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
 • z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 •  Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 •  Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.