Informacje o projekcie " Cyfrowa Małopolska"

Kategoria:

Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. grudnia 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
 • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.


Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
 • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.
Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz


Informacje o projekcie


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
W ramach szkoleń przewidziano 8 spotkań w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (2 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach 4 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować: Planuję przejazdy i podróże, Uczestniczę w życiu politycznym, Zarządzam swoim wizerunkiem i informacjami o mnie, Zdobywam nowe kwalifikacje, Uczę się przez Internet, Sprawy codzienne, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam z systemu opieki zdrowotnej, Uzyskuję informację i samopomoc zdrowotną, Zakupy w Internecie i inne.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.
Więcej informacji pod numerami telefonu: 533 350 601, 533 350 602, 533 350 604
oraz na stronie internetowej: www.imi.org.pl

 

 

Zajęcia z rehabilitantem w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2021”

Kategoria:

Zajęcia z rehabilitantem w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2021”Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa ruszyły zajęcia dla Seniorów w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021". Celem treningów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności, wydolności organizmu osób starszych oraz zapobieganie skutkom braku aktywności fizycznej.

W dniu 27 maja 2021r. w Jabłonce na boisku sportowym odbyły się pierwsze ćwiczenia. Seniorzy zadowoleni z możliwości spotkania aktywnie ćwiczyli pod okiem Pani dr Bożeny Kowalczyk.

Zaplanowano cykl spotkań. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym
tel. 18 26 111 54. 

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

MOWES informacja o projekcie

Kategoria:

Projekt RPO 9.3 pn. ”Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański 2.0”

1 sierpnia 2019 roku rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z partnerami: Liderem Projektu – Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego kontynuuje realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Cel projektu:

Celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 42 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 55 PES subregionu podhalańskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-31.10.2022.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • Doradztwo Kluczowe
 • wsparcie „Liderów Aktywności Społecznej”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych, w wysokości 21 020 tys. złotych
 • wsparcie pomostowe do wysokości 26 700 zł na zatrudnioną osobę
 • szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych
 • wizyty studyjne
 • wizyty stażowe
 • seminaria
 • doradztwo specjalistyczne prawne i biznesowe
 • wsparcie reintegracyjne dedykowane pracownikom przedsiębiorstw społecznych
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching biznesowy dla przedsiębiorstw społecznych
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 •     osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 •     JST i ich przedstawicielstwa
 •     instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 •     przedsiębiorców
 •     podmioty ekonomii społecznej


Inkubator Ekonomii Społecznej

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie w godzinach 8-16;

Kontakt: Małgorzata Malina-Pachacz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 26 77 739 w. 32

Inkubator ES mieści się przy ulicy Orkana 20 f/1 w Rabce-Zdroju.

MOWES informacja o projekcie