Wspieranie Rodziny, Piecza Zastępcza, Asystent Rodziny, "Za życiem".

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz.U. z 2022 roku, Nr 149 poz.447 z późn. zm.) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny.

Asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika Socjalnego.

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:

 • wieloproblemowych (doświadczających minimum dwu spośród wymienionych w ustawie o pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych), w których wychowują się małoletnie dzieci,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie (znajdujące się w sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej funkcjonowanie rodziny i pełnienie przez jej członków ról społecznych, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzące lub stwarzające zagrożenie dziedziczenia statusu osoby wykluczonej na następne pokolenia), w których wychowują się małoletnie dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Celem pracy asystenta rodziny jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

Zadania Asystenta Rodziny określa art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny kontaktować się z Pracownikami Socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
W sprawie ustalenia możliwości wspierania rodziny przez asystenta należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym wg miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 Nr 149 poz. 447 z późn. zm.).

Program Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025

Zostań rodziną wspierającą

 

Gminna OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

● prawa,

● badania,

rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Kto może skorzystać z uprawnień:

● rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

● kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

● kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

● kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. (wzory zaświadczeń dostępne na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce).

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecko, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” - „ Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Wystarczy, że zgłosisz się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Asystent rodziny nie tylko odpowie na twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

1. Okres około porodowy

● badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

● od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,

● poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

● koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,

● wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

● porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

● pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

● pomoc psychologiczna dla rodziców,

● rehabilitacja lecznicza,

● wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy-na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

● zakup leków poza kolejnością,

● opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

- w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,

- w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),

- w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem

- również indywidualną,

- przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowane.

● opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

● kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

● inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),

● informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

3.Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Jakie warunki musisz spełniać

Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o jednorazowe świadczenie można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul Szaflarska 39, tel.(18) 26 40 807, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

● do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

- dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:

- ma skierowanie od lekarza prowadzącego,

- spełnia kryterium dochodowe,

- nie spełnia kryterium dochodowego (dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium). Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.

● na likwidację barier:

- architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.

- w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.

- technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać ,np. na zakup roweru trójkołowego.

● na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,

- sprzęt rehabilitacyjny–wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m. in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.

● na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, tel. 18 26 111 51 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj, że możesz skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Możesz również skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, KDR. Przyznaje je Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Świadczenia pieniężne:

● zasiłek stały,

● zasiłek okresowy,

● zasiłek celowy,

● specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

● praca socjalna,

● poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,

● usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),

● specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),

● ośrodki wsparcia.

Świadczenia rodzinne:

● zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

● zasiłek pielęgnacyjny,

● świadczenie pielęgnacyjne,

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

● świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia wychowawcze.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi.

Najbliższe Instytucje oferujące pomoc:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, tel.18 26 111 51,email: ops@jablonka.pl

-zasiłki, praca socjalna, usługi opiekuńcze;

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze.

 • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, tel. 18 26 111 25

-poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne i rodzinne

 • Darmowe Poradnictwo Prawne: Jabłonka ul. 3 Maja 1,

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonka (link), na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda www.sc.org.pl

 • Szpitale i Przychodnie – świadczenia zdrowotne

- Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14,

Oddział Ginekologiczno – Położniczy tel. 18 263 33 00, 18 263 06, 18 263 04

Oddział Noworodków i Wcześniaków, tel. 18 263 33 20, 18 263 33 33

- Poradnia Patologii Noworodka, tel. 18 263 37 00, 18 263 37 02, 18 263 37 19, 18 263 37 20

- Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce, ul 3 Maja 7 tel.18 264 20 22

- Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej, Lipnica Mała 305A, tel.18 275 25 35

- Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku, Podwilk 288, tel.18 285 29 38

- Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 496, tel.18 285 27 05

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA'' 
  ul. Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
  tel/fax (18) 265 24 90 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
  ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka-Zdrój

  tel.(18) 267 76 04
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 3 Maja 1

- udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

-udzielanie pomocy rodzinie, w której wystąpiło zjawisko przemocy,

Podstawa prawna

● Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860)

● Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1769)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaświadczenie lekarskie

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002234/O/D20162234.pdf