Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - Schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i miężczyzn) z terenu Gminy Jabłonka

Kategoria:

                                                                                   

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług-
Schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Jabłonka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Jabłonka.

1.Zamawiający:
Gmina Jabłonka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka

2.Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

3. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług schronienia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zmianami) dla 6 osób bezdomnych (2 kobiety i 4 mężczyzn) w postaci:
- schroniska dla osób bezdomnych – 1 kobieta, 1 mężczyzna
- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 kobieta, 1 mężczyzna
- noclegowni – 1 mężczyzna
- ogrzewalni – 1 mężczyzna
których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Jabłonka (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom potrzebującym pomocy w formie schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem pobytu jest Gmina Jabłonka.

Przyznanie pomocy w formie schronienia będzie odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Każdorazowe umieszczenie w/w osób odbywać się będzie na podstawie skierowania.

Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych. Zamawiający przewiduje schronienie dla 6 osób bezdomnych (2 kobiety i 4 mężczyzn). Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania zakresu przedmiotu zamówienia lub jego zwiększenia.
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko, wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania tych osób w schronisku.

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, w którym zrealizowano usługę z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 28 grudnia 2020r.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury zawierającej imienny wykaz osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilość dni udzielonego schronienia.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

5. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

Kryterium oceny oferty będzie:
90 % - cena za dobę pobytu jednej osoby
10 % - odległość schroniska od siedziby zamawiającego

6. Warunki realizacji zamówienia:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym (bez względu na stan zaniedbania higienicznego) usług, o standardzie, o których mowa  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896) oraz:
- trzech posiłków dziennie,
- środków czystości,
- prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu m.in. pomoc w załatwianiu podstawowych spraw osobistych, zwłaszcza pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracji w urzędzie pracy, ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji zawartych kontraktów socjalnych
 i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
- dostęp do lekarza pierwszego kontaktu.
 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, pisemnie lub za pomocą poczty e-mail informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, zwłaszcza o samowolnym opuszczeniu schroniska lub dyscyplinarnym usunięciu z niego np. za nieprzestrzeganie regulaminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.


Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca musi posiadać warunki lokalowe do udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają standard obiektów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe.

7. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka (decyduje data stempla pocztowego), w siedzibie Ośrodka (wejście od strony Orawskiego Centrum Kultury), lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan z podpisem) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019r.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

8. Wymagane dokumenty:
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, którego data wydania nie będzie wcześniejsza niż 3 miesiące od dnia jego złożenia w niniejszym postępowaniu.

W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktyczny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.

Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
– upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego
– zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy    Społecznej w Jabłonce
– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

Odpis statutu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami
pracownik socjalny mgr Bożena Szewczyk, tel. 18 26 111 51

10. Załączniki do zapytania ofertowego:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1


                                Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                              w Jabłonce
                                    (-) mgr Grażyna Wierczek

Jabłonka, 05.12.2019r.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy III"

Kategoria:

W dniu 2received 7158325022331469 października 2019r. zorganizowano warsztaty z pracownikiem socjalnym w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy III”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę zdjęć pt. ,,100 fotografii na 100-lecie Parafii św. Stefana” poświęconą powstaniu Parafii w Lipnicy Małej. Seniorom został wyemitowany film pt. ,,450 lecie Jabłonki”.
Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe książki wydane z okazji 450 lecia Jabłonki.
Celem spotkania było pobudzenie zainteresowań kulturą, tradycją oraz dziedzictwem regionu.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Jak zdobyć pieniądze na windę? PFRON

Kategoria:

elevator 1125994 340Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?
W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu?

Czytaj więcej...

Program POPŻ 2019\2020

Kategoria:

Szanowni  Państwo!
 
Informujemy, że ze względu na późno rozpoczęte przetargi przez Ministerstwo w roku 2019, dystrybucję żywności w ramach Programu POPŻ 2019\2020 rozpoczniemy dopiero od grudnia.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem powyższego towaru o zgłaszanie się po odbiór skierowań do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy III"

Kategoria:

71470229 430741867558850 9176448260720558080 n

W dniu 28 września 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zorganizował wycieczkę edukacyjną do Krakowa w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy III”.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Wawelu (Katedra i Groby Królewskie na Wawelu), Kościoła Mariackiego, spacer po Rynku Głównym oraz wizytę w Centrum Targowo- Kongresowym.

Wyjazd był bardzo udany. Seniorzy mieli okazję poznać historię Polski i dowiedzieć się więcej na temat zabytków Krakowa.

Uczestnicy wycieczki wrócili do swoich domów bardzo zadowoleni.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.