KOMUNIKAT – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY ПОВІДОМЛЕННЯ - ОДНОразова пільга для громадян УКРАЇНИ

Kategoria:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3-Maja 1 codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 u pracowników socjalnych (budynek Urzędu Gminy - wejście od strony ulicy).

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Центр соціального захисту населення в Яблонці приймає заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заяву на одноразову грошову допомогу подавати за місцезнаходженням Центру соціальної допомоги в м. Яблонка, вул. 3-Maja 1 щодня по робочих днях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 15:00 у соціальних працівників (будівля Комітету - вхід з вул.).

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

 

Formularze wniosku/заява:

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - wieloosoba rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - багатодітна сім'я

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienieżnego - jednoosobowa rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - сім'я з одного чоловіка

 

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Kategoria:

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”,  którego celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. 

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju!

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Kategoria:

Przemoc

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zainicjował na terenie Gminy Jabłonka lokalną kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie pt. „Zatrzymać przemoc - niech się wstydzi ten, kto ją stosuje”.

Kampania wpisana jest w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Jabłonka na lata 2021-2025.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i uwrażliwienie mieszkańców naszej Gminy na zjawisko przemocy.

W ramach kampanii zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informuje o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w następujących formach:

  • w wersji elektronicznej
  • w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z ryzykiem zakażeń COVID-19 wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 14:30. Piątek jest dniem wewnętrznym (Strony nie będą przyjmowane).

Ze względu na stan epidemii, prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną wnioski nie będą weryfikowane przy przyjmowaniu. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku może skutkować wydłużeniem procedury wydania rozstrzygnięcia lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski można przesłać również za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

tel. 18 26 111 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne a członek rodziny pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SW