Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zjecie

W dniu 21 czerwa br. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II" odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Seniorzy wzięli czynny udział w warsztatach pn. "Jak to ze lnem było". Uczestnicy wycieczki mogli przypomnieć sobie dawne czasy oraz poznać znaczenie lnu, a także proces jego obróbki. Na zakończenie warsztatów seniorzy odpoczywali przy tradycyjnym ognisku.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdjecie glowneW dniu 17 maja br. zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II" we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Podwilku. Warsztaty pn. "Seniorzy Seniorom" były okazją do wspólnych rozmów i wspomnień dawnych lat. Spotkanie odbyło się w ciepłej i przyjemnej atmosferze.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Zapraszamy do projektu "Małopolski Tele-Anioł"

Kategoria:

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 - 16.00, Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka, suterena wejście od strony ul. 3-go Maja.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
https://www.malopolska.pl/teleaniol

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdj

 

W dniu 17 kwietnia br. odbyły się kolejne warsztaty z psychologiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II".

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć ze spotkania.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt "Małopolski e-Senior". Zaproszenie do udziału!

Kategoria:

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie Gminy Jabłonka przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 - 16.00, Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka, suterena wejście od strony ul. 3-go Maja.

Telefon kontaktowy 18 26 111 54.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
http://imi.org.pl/340/rekrutacja/

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.