INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka, tel. +48 18 26 111 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.opsjablonka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe: tel. +48 18 26 111 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny.
 • art. 2 ust.14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust.10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 • w związku z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • ustawa z dnia 7 października 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Mają Państwo prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce:

 • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

8. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.