KOMUNIKAT – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY ПОВІДОМЛЕННЯ - ОДНОразова пільга для громадян УКРАЇНИ

Kategoria:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3-Maja 1 codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 u pracowników socjalnych (budynek Urzędu Gminy - wejście od strony ulicy).

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Центр соціального захисту населення в Яблонці приймає заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заяву на одноразову грошову допомогу подавати за місцезнаходженням Центру соціальної допомоги в м. Яблонка, вул. 3-Maja 1 щодня по робочих днях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 15:00 у соціальних працівників (будівля Комітету - вхід з вул.).

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

 

Formularze wniosku/заява:

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - wieloosoba rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - багатодітна сім'я

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienieżnego - jednoosobowa rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - сім'я з одного чоловіка

 

Dodatek osłonowy

Kategoria:

Plakat

Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy – jako nowe świadczenia w 2022 r. – stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • 400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1.150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1.062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1.437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Ważne!!!

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowegoW przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Terminy składania wniosków:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Załączone pliki do pobrania:

Dodatek osłonowy - wniosek

Dodatek osłonowy - załącznik nr 1

Dodatek osłonowy - załącznik nr 4

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

 

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Kategoria:

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”,  którego celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. 

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju!

Dodatek osłonowy - przyjmowanie wniosków

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, iż wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dni robocze tj.:

  • poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00
  • środa w godzinach od 9.00 do 14.30

 

Uwaga: przyjmowane będą tylko prawidłowo wypełnione wnioski.