Wycieczka do Zakopanego w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2021”

Kategoria:

8C041.tmpW dniu 25 sierpnia 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zorganizował wycieczkę do Zakopanego dla osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie gminy Jabłonka w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2021”.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku oraz Willi Koliba.

Uczestnicy wycieczki bardzo zadowoleni wrócili do swoich domów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty z informatykiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021"

Kategoria:

B23C1.tmpW dniu 23 sierpnia 2021r. odbyły się warsztaty z informatykiem. W warsztatach uczestniczyli seniorzy z Jabłonki i Lipnicy Małej. Na zajęciach prowadzonych przez informatyka Pana Mariusza Karkoszka seniorzy uczyli się korzystania z komputera, tableta i smartfona z dostępem do internetu. Uczestnicy warsztatów nauczyli się również obsługi aplikacji komputerowych służących do połączeń zdalnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w następujących formach:

  • w wersji elektronicznej
  • w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z ryzykiem zakażeń COVID-19 wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 14:30. Piątek jest dniem wewnętrznym (Strony nie będą przyjmowane).

Ze względu na stan epidemii, prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną wnioski nie będą weryfikowane przy przyjmowaniu. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku może skutkować wydłużeniem procedury wydania rozstrzygnięcia lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski można przesłać również za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

tel. 18 26 111 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne a członek rodziny pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SW

Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2021/2022

Kategoria:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. nieprzekraczających 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka ( wejście od OCK), od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.

Program "Dobry Start" na nowych zasadach

Kategoria:

Logotyp Dobry Start JPG 1Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Żeby założyć konto na PUE ZUS należy mieć ze sobą dowód osobisty, adres mailowy oraz numer telefonu, a do wysłania wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ również numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.