Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kategoria:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć - granty

Kryteria oceny projektów premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

  • niepełnosprawni,
  • młodzi ludzie bez pracy (do 35 roku życia),
  • starsi ludzie (po 65 roku życia),
  • młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne (do 35 roku życia).

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/

Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej

Kategoria:

W ramach "Podprogramu 2016" Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje warsztaty dla beneficjentów programu.

Warsztaty kulinarne, ekonomiczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów programu mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty odbyły się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce przy ul. Sobieskiego 13.

Uczestnicy otrzymali wiele cennych wskazówek, co można przygotować i do jakich potraw wykorzystać różne artykuły spożywcze. Wiele osób zaangażowało się w przygotowywanie potraw. Było wiele radości, zajęcia przebiegały w miłej rodzinnej atmosferze.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i czekają na kolejne.

Nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

1.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.

2.    Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Jabłonka) - miejscowości: Chyżne, Podwilk, Zubrzyca Dolna

3.    Wymagania niezbędne

a)   obywatelstwo polskie;
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c)   nieposzlakowana opinia;
d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f)    wykształcenie min. podstawowe.

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
b)    samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
c)    wysoka kultura osobista;
d)    preferowane doświadczenie zawodowe;

e)   prawo jazdy kat. B i pisiadanie do dyspozycji samochodu.

5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
b)    czynności gospodarcze;
c)    czynności opiekuńcze;
d)    czynności aktywizujące społecznie.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    podpisane Curriculum Vitae,
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h)     oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póxn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej".

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu +48 18 26 111 00 w. 67, +48 18 26 111 52.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonce
                    
                                  (-) mgr Grażyna Wierczek