Nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start - wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start

            Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Wioleta Wnęk.

Uzasadnienie:

Pani Wioleta Wnęk spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydatki.

                              

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                                                                                                               (-) mgr Grażyna Wierczek

Jabłonka, dnia 14.12.2020 r.

Nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start - lista kandydatów


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka 

 

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start

 

         Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły 2 wnioski. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Wioleta Wnęk

Jabłonka

 

         Kandydata spełniającego wymagania formalne określone w informacji o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start, prosi się o stawienie w dniu 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. Nr 110 na I piętrze celem przeprowadzenia egzaminu, na który składają się test i rozmowa kwalifikacyjna. 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                                                                                                                                                         (-) mgr Grażyna Wierczek

 

  

 Jabłonka, dnia 11 grudnia 2020 roku

Nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

1.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.

2.    Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Jabłonka) - miejscowości: Chyżne, Podwilk, Zubrzyca Dolna

3.    Wymagania niezbędne

a)   obywatelstwo polskie;
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c)   nieposzlakowana opinia;
d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f)    wykształcenie min. podstawowe.

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
b)    samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
c)    wysoka kultura osobista;
d)    preferowane doświadczenie zawodowe;

e)   prawo jazdy kat. B i pisiadanie do dyspozycji samochodu.

5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
b)    czynności gospodarcze;
c)    czynności opiekuńcze;
d)    czynności aktywizujące społecznie.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    podpisane Curriculum Vitae,
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h)     oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej".

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu +48 18 26 111 00 w. 67, +48 18 26 111 52.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonce
                    
                                  (-) mgr Grażyna Wierczek

Nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

ogłasza nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

1. Liczba lub wymiar etatu: 1/2

2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

3. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe w zakresie administracji, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczenia Dobry Start,
4) preferowana znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych SYGNITY,
5) znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
6) wysoka kultura osobista,
7) umiejętność organizacji czasu pracy,
8) komunikatywność,
9) biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa interesantów (udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji),
2) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia dobry start.

6. Warunki pracy:
1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca odbywa się w biurze.
2) Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

7. Wymagane dokumenty:
1) podpisane Curriculum Vitae,
2) podpisany list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kopie świadectw pracy,
6) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1 lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start” w terminie do 10 grudnia 2020 r. do godz. 15:00. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce i Urzędu Gminy Jabłonka, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, a także na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz Urzędu Gminy Jabłonka.

W ciągu dwóch dni od dnia zakończenia naboru zostanie zamieszczona – w wyżej określony sposób lista osób spełniających wymagania formalne, a także zostanie podany termin przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości wymaganych aktów prawnych.
Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Planowane zatrudnienie od dnia 01 stycznia 2021 roku.

 

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonce

(-) mgr Grażyna Wierczek