Nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr - lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka

 

Stanowisko ds. księgowości i kadr

 

         Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły 4 wnioski. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Dominka Hajnos

Rogoźnik

2

Lidia Machaj

Jabłonka

3

Kinga Stec

Jabłonka

 

         Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w informacji o naborze na stanowisko ds. księgowości i kadr, prosi się o stawienie w dniu 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. Nr 110 na I piętrze celem przeprowadzenia egzaminu, na który składają się test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                                                             

                                                                                                                               (-) mgr Grażyna Wierczek

 

Jabłonka, dnia 02 czerwiec 2020 roku

Nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

 ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości lub ekonomii ,
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustaw: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Kodeks Pracy,
 • preferowana znajomość programu PŁATNIK,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji czasu pracy,
 • komunikatywność.

 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
 • sporządzanie rozliczeń i zapotrzebowań środków finansowych na realizację zadań;
 • przekazywanie sprawozdań za pomocą systemu elektronicznego,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych osób zatrudnionych w Ośrodku.

 6. Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca odbywa się w biurze.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz programy komputerowe do obsługi księgowości, kadr i płac.

7. Wymagane dokumenty:

 • podpisane Curriculum Vitae,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1 – na dzienniku podawczym lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr” w terminie do 1 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce i Urzędu Gminy Jabłonka, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, a także na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz Urzędu Gminy Jabłonka.

W ciągu dwóch dni od dnia zakończenia naboru zostanie zamieszczona – w wyżej określony sposób lista osób spełniających wymagania formalne, a także zostanie podany termin przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości wymaganych aktów prawnych.

Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

          w Jabłonce 

                                                                                                                                (-) mgr Grażyna Wierczek

Nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

1.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.

2.    Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Jabłonka) - miejscowości: Chyżne, Podwilk, Zubrzyca Dolna

3.    Wymagania niezbędne

a)   obywatelstwo polskie;
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c)   nieposzlakowana opinia;
d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f)    wykształcenie min. podstawowe.

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
b)    samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
c)    wysoka kultura osobista;
d)    preferowane doświadczenie zawodowe;

e)   prawo jazdy kat. B i pisiadanie do dyspozycji samochodu.

5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
b)    czynności gospodarcze;
c)    czynności opiekuńcze;
d)    czynności aktywizujące społecznie.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    podpisane Curriculum Vitae,
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h)     oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej".

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu +48 18 26 111 00 w. 67, +48 18 26 111 52.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonce
                    
                                  (-) mgr Grażyna Wierczek