Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania  polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
 • zakończenie zadania 31 grudnia 2022 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 22 345,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 876,00 zł

Dotacja w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2021”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizcji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania: 22.10.2021 roku,
 • zakończenie zadania: 31.12.2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 2 513,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 000,00 zł

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania  polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 • zakończenie zadania 29 maja 2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 października 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 7 840,55 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 6 272,00 zł

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania  polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 30 maja 2021 roku,
 • zakończenie zadania 31 grudnia 2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 12 586,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 3 146,50 zł

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158).

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub

 3. posiada dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika;
  • pedagogika specjalna;
  • politologia;
  • polityka społeczna;
  • psychologia;
  • socjologia;
  • nauki o rodzinie;
 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,

 6. znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów wykonawczych,

 7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

  2. preferowana znajomość programu POMOST std.,

  3. predyspozycje osobowe: sumienność, rzetelność, umiejętność planowania i organizacji czasu pracy, terminowość, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność oraz dokładność w realizacji powierzonych zadań,

  4. wysoka kultura osobista.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1. praca socjalna,

   2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

   3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

   4. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

   5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

   Warunki pracy:

   1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   Praca odbywa się w biurze i w terenie, wymaga częstego przebywania poza Ośrodkiem.

   Z uwagi na rozległy teren i brak komunikacji publicznej wymaga się posiadania do dyspozycji samochodu oraz prawa jazdy kat. B.

   1. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

   Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

   Wymagane dokumenty:

     1. podpisane Curriculum Vitae,

     2. podpisany list motywacyjny,

     3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),

     4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     5. kopie świadectw pracy,

     6. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

     7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

     9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

     10. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

     List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1 (pok. Nr 4) przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”.

     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18 26 111 54, 18 26 111 52.

     Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                            w Jabłonce

                                                                                                                                (-) mgr Grażyna Wierczek