„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalizacjach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

Posiadane doświadczenia, o których mowa w punkcie 2. może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy należy do realizatora Programu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółami programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Prosimy również o wypełnienie załączników 7 i 8, wskazanie asystenta oraz kontakt z koordynatorem Programu w siedzibie Ośrodka, ul. 3 Maja 1 lub pod numerem 18 26 111 51.


W zawiązku z tym, iż termin składania wniosku przez Gminę Jabłonka upływa dnia 15.09.2023r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 11.09.2023 r.).

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowany jest ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 8107W dniu 8 sierpnia w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Nie święci garnki lepią”.

Podczas zajęć warsztatowych seniorzy stosując najstarszą technikę wykonywania tzn. lepienie ręczne z wałków wykonali samodzielnie naczynie. W trakcie tworzenia naczyń ważny był aspekt własnej kreacji artystycznej uczestników. Seniorzy indywidualnie opracowali dekoracje tj. relief, strukturę powierzchni, zdobienia przy pomocy udostępnionych drewnianych narządek. W ramach zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę na temat pracy w glinie i tradycji dawnego rzemiosła. Wykonane prace będą wyjątkową pamiątką z zajęć w skansenie.
Po zajęciach odbyło się ognisko integracyjne dla seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wycieczka do Rabki-Zdrój w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

13W dniu 13 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” zorganizowano wycieczkę do Rabki-Zdroju. Wycieczka miała charakter edukacyjny.

Seniorzy zwiedzili Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce,  które mieści się w starym kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Ekspozycja muzealna została zorganizowana w czterech przestronnych salach urządzonych w przyziemiu wieży kościoła – zawiera wystawę garncarstwa, pasterstwa, stroju oraz dawnej rzeźby ludowej. Uczestnicy wycieczki mogli bliżej poznać historię rabczańskiego regionu. Posłuchać ciekawych opowiadań i podzielić się swoimi przeżyciami z młodości.

Seniorzy odwiedzili też Tężnie – inhalatorium na wolnym powietrzu w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Spacerowali wokół kolumny z gałązek tarniny, po których spływa solanka, która opadając rozpryskuje się tworząc wokół solankowy mikroklimat. Przenikające mikroelementy przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę korzystnie wpływają na układ odpornościowy.

Wracając, seniorzy wstąpili do kościoła  pod wezwaniem Świętego Krzyża na Górze Piątkowej. Pani Przewodnik z pasją opowiadała o dawnej i współczesnej historii tego kościoła. Wszystkim polecamy odwiedzić to miejsce.

Wycieczka sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

- od dnia 1 lipca 2023 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2023 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych w dniach:

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00

PIĄTEK (DZIEŃ WEWNĘTRZNY) STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.       

do 28 lutego 2024 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 31 października 2023 r.

od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

od 1 grudnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

do 28 lutego 2024 r.

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 18 26 111 29.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 7677

W dniu 6 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się na warsztaty pn. „Orawskie Talorki Weselne”.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali przeznaczenie i zdobnictwo dawnych talerzy orawskich. Seniorzy mogli też sami przyozdobić talorek (talerzyk) wybranym przez siebie ornamentem pod okiem instruktora. Pomalowane samodzielnie talerze będą stanowić wyjątkową pamiątkę z warsztatów w skansenie.

Po warsztatach wraz z seniorami udaliśmy się na plac ogniskowy gdzie był czas na rozmowy, a także budowanie wzajemnych relacji.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.