Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 8992W dniu 25 października 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Ozdoby z bibuły”.

Zajęcia te zorganizowano nawiązując do tradycyjnego sposobu dekorowania pomieszczeń papierowymi kwiatami. Wnętrza chałup orawskich przyozdabiano kiedyś bardzo obficie rozmaitymi kwiatami z bibuły - dekorowano obrazy na ścianach, umieszczano je na komodzie lub na stole w „świetnicy”, gdzie ustawiano domowy ołtarzyk, na którym obok figurek świętych stały właśnie kolorowe bukiety z bibuły. Kwiatami przyozdabiano też groby zmarłych na Wszystkich Świętych.

Nasi seniorzy pod okiem edukatora spróbowali swoich sił w tworzeniu kwiatów z kolorowych bibułek. Niektórzy z naszych podopiecznych doskonale znają różne techniki i mogli podzielić się swoimi umiejętnościami tworząc wspólnymi siłami wielobarwne kwiaty o różnych kształtach. Zajęcia sprawiły seniorom wiele radości. Kompozycje kwiatowe stanowić będą unikatową pamiątkę z pobytu w skansenie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Program Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Kategoria:

logo ppz

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program FEPŻ, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego  - tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz inne powody zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Czytaj więcej...

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

 

6W dniu 21 września 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Pasterstwo na Orawie”.

Warsztaty zaczęliśmy od odwiedzenia Dworu Moniaków pochodzącego z 1605 roku. Seniorzy zwiedzili również chałupę chłopską. Wystrój dworu był bogatszy od wystroju chałup rodzin chłopskich. Przewodnik opowiadał o życiu w dawnych czasach, o tym jak ludzie mieszkali w domu wraz ze zwierzętami. Jakie przyrządy służyły im w codziennym życiu, gdzie spali, co jedli i jak funkcjonowali na co dzień. Nasi seniorzy mogli podzielić się swoimi wspomnieniami, bo wielu z nich pamięta dużo z okresu pierwszej połowy XX wieku. Wiedzieli jak nazywały się i do czego służyły różne przedmioty których używano w tamtych czasach. Byliśmy też w domu Misińców w którym spał kiedyś młody Karol Wojtyła. Na koniec naszych warsztatów przewodnik zabrał nas do Kościoła Matki Boskiej Śnieżnej. Tam pokazywał nam i grał na przeróżnych instrumentach na jakich grywali dawniej Orawianie by umilić sobie czas podczas biesiad czy wypasania krów i owiec. Zaśpiewaliśmy też wspólnie Orawę przy akompaniamencie skrzypiec.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wycieczka do Zakopanego w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

IMG 8799

W dniu 28 września 2023 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” zorganizowano wycieczkę do Zakopanego do Muzeum Tatrzańskiego. Wycieczka miała charakter edukacyjny. Trasa prowadziła przez Czerwienne i Bachledówkę, gdzie znajduje się Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej, skąd można podziwiać panoramę Tatr, Babią Górę, Gorce i Pieniny,  

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego to jednego z najstarszych i największych muzeów regionalnych w Polsce. Seniorzy mogli wysłuchać rozmaitych historii na temat kultury, zwyczajów, sztuki, ubioru i życia górali oraz podziwiać wystawę historyczną, przyrodniczą, zoologiczną i geologiczną regionu.

Wycieczka spełniła oczekiwania seniorów, sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalizacjach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

Posiadane doświadczenia, o których mowa w punkcie 2. może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy należy do realizatora Programu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółami programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Prosimy również o wypełnienie załączników 7 i 8, wskazanie asystenta oraz kontakt z koordynatorem Programu w siedzibie Ośrodka, ul. 3 Maja 1 lub pod numerem 18 26 111 51.


W zawiązku z tym, iż termin składania wniosku przez Gminę Jabłonka upływa dnia 15.09.2023r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 11.09.2023 r.).

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowany jest ze Środków Funduszu Solidarnościowego.