Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Dyżury pełnią pracownicy socjalni i psycholog.

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach pracy Ośrodka.

Psycholog przyjmuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonka został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonce
 3. Komisariatu Policji w Jabłonce
 4. Oświaty
 5. Ochrony zdrowia
 6. Kuratorów Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 7. Organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani mgr Bożena Szewczyk - Starszy Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

 

Zadania Zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach i formach dostępnej pomocy w  środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.