Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także małżonkom rodziców, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dzieciom nad którymi rodzice sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobom przebywającym w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek dzieci w chwili złożenia wniosku.

Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

Wydanie karty podlega opłacie w przypadku, gdy:

  • członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej - opłata wynosi 10,00 zł,
  • członek rodziny wnioskuje o wydanie duplikatu Karty (np. w przypadku zgubienia oryginału) - opłata wynosi 13,00 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.