Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2023/2024

Kategoria:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. nieprzekraczających 600,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka (wejście od OCK), od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.