Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Kategoria:

Uwaga mieszkańcy Gminy Jabłonka!

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego− edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce aktualnie realizujący Program Opieki Wytchnieniowej – edycja 2023 planuje złożenie wniosku w ramach Program Opieki Wytchnieniowej – edycja 2024

Termin składania wniosku przez Gminę upływa dnia 16.11.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54.
w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 13.11.2023 r.).

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024